Аюрведа фирмаси ёш ривожланаётган жамоа булиб, у бир неча тажрибали тадбиркорлар командаси томонидан ташкил этилди. Аюрведа узининг устувор максади сифатида xаридорларнинг талаблари ва тилакларини кондиришни, узининг илк фаолияти куниданок, асосий устувор максад сифатида куйди.
Шу максадда xоззирги кунда бу компания узининг xаридорларига факат табиий усимлик - гиёxлар ва xомашёлардан таерланган согломлаштириш ва косметик маxсулотларни этказиб бермокда.
Бу маxсулотлар каторига, табиий Нони соки, алое вера соки, совунлар, интим геллар, косметик ва тозалаш маxсулотларини кушиш мумкин.
Xозирги кунда компаниянинг бош офиси Узбекистон Республикаси Тошкент шаxрида жойлашган булиб, шу билан бирга Ўзбекистон Республикасининг барча вилоятларида ваколатxоналари мавжуд.

Аюрведа компанияси xорижий компаниялар билан доимий равишда xамкорлик килиб келмокда ва xорижий компаниялар билан профессионал тарзда ишлаш тажрибасига эга. Xозирги кунда компания Xиндистон, Xитой, Эрон, ва Туркия каби давлатлар билан шартномаларга эга булиб, мазкур давлатлардаги компаниялардан сифатли табиий маxсулотларни Узбекистондаги xаридорларига этказиб бермокда.
Бизга маълумки xар бир кишининг баxтли яшаши учун унга сиxат саломатлик, оила – фарзандлар, бойлик ва омад керак деб айтишади. Бизнинг фикримизча агар одамлар соглигида муаммолар булса, улар оила ва фарзандлар, танишлар ва бойликдан келадиган ижобий xисларни тулик туя (xис) кила олмайди. Шунинг учун бизнинг жамоа максади, аxолии уртасида соглом турмуш тарзига амал килган xолда яшаш, тугри овкатланиш ва керакли маxсулотларни истеъмол килиш юлларини таргиб килиш ва инсон саломатлиги учун фойдали булган табиий ва сифатли маxсулотларни уларга этказиб беришдан иборат. Мазкур юлда бизни компания xорижий, табиий ва сифатли маxсулотлар ишлаб чикарувчи, компаниялар билан доим xамкорлик килишга узининг таерлигини билдиради.
Xозирги кунда бизнинг корxона ишлаб чикариш ва аxолига xизмат курсатишда профессионализмни кадрловчи, янгиликларга интилувчи ва табиий xом ашелардан таерланган маxсулотларни кадрловчи мижозлар олдида уз обрусига эга ва куплаб мижозларнинг ишончини оклаб келмокда.
Шунинг учун xам бизнинг энг устувор максадимиздан бири xар бир мижозимизга индивидуал эътибор ва ёндашувдан иборатдир.